Hotărârea nr. 393/2008

HOTĂRÂRE privind constituirea aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Iasi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 2 octombrie 2008 ;

Având în vedere :

a)     Legea nr 673 din 19.12.2002 privind aprobarea O.G nr 35 /2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale .

b)            Regulamentul privind organizarea şi functionarea Consiliului Local al Municipiului Iasi art. 57, alin (4) si (5) ;

c)            Regulamentul cadru de organizare şi functionare a consiliilor locale aprobat prin Legea nr. 673 /2002 ,Capitolul VI-aparatul permanent al consiliului local art. 79 alin. (1) si (2)

d)            propunerea din plenul sedintei extraordinare privind  modificarea si completarea art. 2 din proiectul de hotărâre ,propuneri consemnate si in procesul verbal al sedintei ;

e)            art. 39 alin (2) , (4) si art. 44 alin (1) ,(2) din Legea 215/2001  privind Administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1    Pentru constituirea aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Iasi , se creeaza 2 posturi “un post pentru un jurist şi un post pentru un economist” care ,conform legii ,sunt exclusiv la dispozitia consilierilor locali.

Art 2          Din comisa de concurs pentru selectarea persoanelor ce urmeaza a fi angajate fac parte urmatorii:

·        Cons. Gavrila Camelia

·        Cons. Balanovici Laura

·        Cons.  Neculau Constantin

·        Cons . Negrescu Radu Florin

·        Cons.  Carp Petra

·        Secretar Municipiul Iasi   Lacramioara Vernică

·        Director Directia Economică si Finante Publice Locale Victorel Lupu

Art.2     Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  D.E.F.P.L

d)                  Serviciul Resurse Umane

Art.3    Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Cons .Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr .  393 din 2 octombrie 2008