Hotărârea nr. 392/2008

HOTĂRÂRE prin care se ia act de incetarea mandatului de Viceprimar a doamnei CAMELIA GAVRILA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL         

 

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de incetarea mandatului de Viceprimar a doamnei  CAMELIA GAVRILA

  

     Consiliul Local al Municipiului Iaşi intrunit în şedinţa extraordinară din data de 2 octombrie 2008 ;

      Având în vedere :

a)      cererea  nr. 79586  din  29/09/08 a Doamnei CAMELIA GAVRILA prin care aduce la cunoştinţa Consiliului Local Municipal Iaşi  demisia  din functia de Viceprimar  ;

b)      nota de fundamentare intocmita de Secretarul Municipiului Iasi ;

c)      competenţele stabilite prin art.57 alin 4 şi art 115  alin 1 lit b 215/2001  din  Legea administraţiei publice locale republicată  cu completarile si modificarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE :

                                                                                               

      Art. 1    Ia act de demisia d-nei  Camelia Gavrila din functia de viceprimar al Municipiului Iasi şi declară  vacant postul de viceprimar.

      Art 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului iaşi ;

b)      Primarului Municipiului Iaşi ;

c)      Doamnei Consilier  Camelia Gavila ;

      Art. 3 Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de   Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

            Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

       

     Nr. 392 din 2 octombrie 2008