Hotărârea nr. 389/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului in afara bugetului local pe anul 2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului in afara bugetului local pe anul 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008,

            Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

b)                  referatul de specialitate nr. 75776 din 15.09.2008 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Serviciul Buget;

c)                  -Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

d)                  Rapoartele de avizare întocmite de :

-                      Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-                      Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin 4 lit a si art 115 alin 1 lit b

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Rectificarea bugetului  în afara bugetului local pe anul 2008

 

La venituri :

36.11.06 Taxe speciale                                                                                 + 109,51 mii lei

36.11.08 Depozite speciale pentru constructii de locuinte                       - 300,00 mii lei

 

La cheltuieli:

67.11.71 Cultura, recreere si religie                                                            + 109,51 mii lei

70.11.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                        - 300,00 mii lei   

 

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 

-                      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                      Primarului Municipiului Iaşi

-                      Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                      Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

 

Art. 3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

     cons. Seryl Talpalaru                             SECRETAR,

                                                          cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 389 din 17 septembrie 2008