Hotărârea nr. 385/2008

HOTĂRÂRE privind numirea doamnei viceprimar Gavrilă Camelia în Comisia locală de fond funciar

MUNICIPIUL IASI                                                                          

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea doamnei viceprimar Gavrilă Camelia în Comisia locală de fond funciar

 

Consiliul Local Municipal Iaşi  întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008;

Având în vedere :

a)             prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a propritarilor;

b)         nota de fundamentare cu nr. 74435 /09.09.08  întocmită de Serviciul juridic

c)             raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)            raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)             propunerea din plenul şedinţei de numire a Doamnei Viceprimar Gavrila Camelia în Comisa locală de fond funciar;

f)           art. 36 şi art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se  numeşte  doamna  viceprimar GAVRILA CAMELIA  în Comisia locală de fond funciar.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi ;

c)      Serviciul Juridic -Compartimentul de aplicare a legii 18 ;

Art. 3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Serviciul juridic-Compartimentul de aplicare a Legii 18.

                  (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                  

   CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

     Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 385 din 17 septembrie 2008