Hotărârea nr. 384/2008

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “SF.Spiridon” Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea  reprezentanţilor  Consiliului Local Iaşi în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “SF.Spiridon” Iaşi

 

            Consiliu Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008,

Având în  vedere:

a)                  adresa  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi nr. 61323/2008 prin care se  solicită desemnarea  a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Iaşi în Consiliul Consultativ ce se constituie la nivelul spitalului.

b)                  nota de fundamentare intocmita de Serviciul Resurse Umane,

c)                  prevederile Legii nr. 95/2006 art.186 alin.2 ,privind reforma în domeniul sănătăţii;

d)                   rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

e) propunerile din plenul şedinţei ordinare din data de 17 septembrie 2008 privind numirea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Iaşi in Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă numirea   reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi a următorilor  consilieri municipali

-                      Gavrila Camelia

-                      Toma Catalin

-                      Timofte Ioana

Art.2  Prezenta hotărâre se va comunica ;

-                      Institutiei Prefectului Judetului Iasi

-                      Primarului Municipiului Iasi

-                      Serviciului Resurse Umane

-                      Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon Iasi.

Art. 3  Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA

    cons. Seryl  Talpalaru                           SECRETAR,

                                                         cons.jr. Lacaramioara Vernica

 

Nr. 384 din 17 septembrie 2008