Hotărârea nr. 383/2008

HOTĂRÂRE de modificare a H.C.L. nr. 55/17 ianuarie 2005 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Iasi care sa faca parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE

de modificare a H.C.L.  nr. 55/17 ianuarie 2005 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Iasi care sa faca parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica

 

Consiliul Loc al al Municipiului Iasi intrunit in sedinta ordinara din data de 17 septembrie 2008 ,

Avand in vedere;

a)                  Legea nr. 354/2004, pentru modificarea si completarea legii invatamantului nr. 84/1995

b)                  OMEC  privind Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie al unitatilor de invatamant

c)                  H.C.L. nr. 55/17 ianuarie 2005, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Iasi care sa faca parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica,

d)                  H.C.L. nr. 264/23.06.2008 - privind validarea mandatelor consilierilor locali

e)                  H.C.L. nr. 265/23.06.2008 - privind constatarea Consiliului Local al Municipiului Iasi ca legal constituit,

f)                    Rapoartele de avizare intocmite de :

-                      Comisia economico-financiara a Consiliului Local Municipal Iasi

-                      Comisia juridica si de disciplina a Consiliului Local Municipal Iasi

In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se modifica  H.C.L. nr. 55/2005 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Iasi care sa faca parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicata:

-                      Institutiei Prefectului Judetului Iasi

-                      Primarului Municipiului iasi

-                      Inspectoratului Scolar al Judetului Iasi, in vederea aducerii la cunostinta unitatilor din subordine.

Art. 3 Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii Pentru Cetateni.

 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,             CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Seryl Talpalaru                                 SECRETAR,

                                                             cons. Jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 383 din 17 septembrie 2008