Hotărârea nr. 382/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008;

Avînd în vedere:

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) raportul de avizare intocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local Municipal Iasi;

c) raportul de avizare întocmit  de Comisia juridica şi de disciplina a Consiliului Local Municipal Iasi ;

b) nota de fundamentare nr. 24575 din 12.09.2008, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c) Legea nr. 7/1996, republicată a cadastrului şi publicităţii imobiliare;

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;   

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale bunurilor proprietatea Municipiului Iaşi, cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale bunurilor proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, cuprinse în Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 3  Prezenta hotărîre va fi comunicată:                                

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului  Municipiului Iaşi;

-          Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

          Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

         (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

   

               CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Anexa nr. 1 la

HCL nr. 382/ 17/09/08

 

Nr. crt.

Denumirea  bunului

Elemente de identificare

1.

Teren

Str. Bucium nr. 26, suprafaţă 60.800 mp

2.

Construcţie

Str. Smîrdan nr. 5, P+3, suprafaţă construită la sol 848 mp

3.

Teren

Str. Smîrdan nr. 5, suprafaţă 982 mp

4.

Teren

Str. Vitejilor nr. 15, bl. A3, suprafaţă teren cotă indiviză 77,12 mp

5.

Teren

Str. Vitejilor nr. 17, bl. A4, suprafaţă teren cotă indiviză 80,32 mp

6.

Teren

Str. Vitejilor nr. 19, bl. A5, suprafaţă teren cotă indiviză 75,34 mp

7.

Teren

Str. Vitejilor nr. 21, bl. A6, suprafaţă teren cotă indiviză 80,15 mp

8.

Teren

Şos. Moara de Foc nr. 32, suprafaţă 2487 mp

9.

Teren

Şos. Moara de Foc nr. 22A, suprafaţă 640 mp

10.

Teren

Str. Toma Cozma nr. 4, suprafată 3584 mp

11.

Construcţie

Str. Toma Cozma nr. 4, suprafată construita la sol 1375 mp

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Anexa nr. 2 la

HCL nr. 382/ 17/09/08

 

Nr. crt.

Denumirea  bunului

Elemente de identificare

1.

Teren

Şos. Păcurari nr. 71, bl. 478, sc. C, suprafaţă teren cotă indiviză 17,41 mp

2.

Teren

Com. Ciurea, str. Parcului nr. 59, bl. 80B, suprafaţă teren cotă indiviză 20,81 mp

3.

Teren

Str. Arcu nr. 5, bl. B1, sc. C, suprafaţă teren cotă indiviză 10,27 mp

4.

Teren

Str. Oastei nr. 2, bl. A1, sc. A, suprafaţă teren cotă indiviză 33,67 mp

5.

Teren

Str. Oastei nr. 2, bl. A1, sc. B, suprafaţă teren cotă indiviză 52,93 mp

6.

Teren

B-dul Primăverii nr. 19, bl. D2, sc. B, suprafaţă teren cotă indiviză 64,17 mp

7.

Teren

Şos. Tomeşti, bl. 44, sc. B, suprafaţă teren cotă indiviză 40,92 mp

8.

Teren

Şos. Tomeşti, bl. 44, sc. C, suprafaţă teren cotă indiviză 27,01 mp

 

PRESEDINTE DE SEDINTA