Hotărârea nr. 381/2008

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008,

Avînd în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare nr. 74919 din 10. 09.2008, întocmită Direcţia Tehnică şi R.A.T.P.;

c) referatul de specialitate nr. 24492 din 10.09. 2008, întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

d) H.G. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

e) H.C.L. 453/2007, privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat  şi darea în administrare către actualii deţinători;

f) prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

g) rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă completarea inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi prin includerea bunurilor din Anexa 1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Bunurile specificate la art. 1 se dau în administrare către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

Art. 3  Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri de consiliu privind actualizarea, însuşirea şi aprobarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi.

Art. 4   Prezenta hotărâre va fi comunicată:                                

-                                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                  Primarului  Municipiului Iaşi;

-                                  Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-                                  Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.

Art.5   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

-     Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-     Regia Autonomă de Transport Public Iaşi

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Seryl Talpalaru                                SECRETAR,

                                                          cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 381 din 17 septembrie 2008