Hotărârea nr. 380/2008

HOTĂRÂRE privind suplimentarea suprafeţei de teren atribuită Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” prin H.C.L. 111/19 martie 2007

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea suprafeţei de teren atribuită Teatrului Naţional Vasile Alecsandri” prin H.C.L. 111/19 martie 2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008,

Avînd în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare nr. 24379 din 09.09.2008, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c) H.C.L. 111/19.03.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren de 500 mp către Teatrul Naţional Vasile Alecsandri”;

d) art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

e) adresa nr. 13358 /17.06.2008 a Teatrului National  “Vasile Alecsandri”;

f) H.C.L. 453/2007, privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat;

g) rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, şi 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă suplimentarea cu 200 mp a suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită prin H.C.L. 111/19.03.2007, către Teatrul National “Vasile Alecsandri” Iasi, conform schiţei  Anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                  Primarului Municipiului Iaşi;

-                                  Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-                                  Direcţiei de Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru

-                                  D.E.F.P.L

-                                  Teatrului Naţional  “Vasile Alecsandri”;

 Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

 (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Seryl Talpalaru                        SECRETAR,

                                                   cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 380 din 17 septembrie 2008