Hotărârea nr. 379/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Policlinica cu Plată

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Policlinica cu Plată

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi intrunit in sedinta ordinara din data de 17 septembrie 2008 ,

Avînd în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare nr. 161 din 10.09.2008, întocmită de către Policlinica cu Plată;

c) H.G. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor, comunelor şi în administrarea consiliilor locale;

d) H.C.L. 453/2007, privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat şi darea în administrare către actualii deţinători;

e) acordul favorabil nr. 7629/03.06.2008 emis de Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi;

f) prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

g) propunerea din plenul şedinţei ordinare din data de 17 septembrie 2008 privind procentul de 20% stabilit de Consiliul Local Iaşi,

f) rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico-financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi

- Comisia juridica si de disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, şi 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închiriere a spaţiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Policlinicii cu Plată, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Preţul de pornire al licitaţiei va fi cel prevăzut prin hotărârile consiliului local, funcţie de zona şi grupa de activitate.

Art. 3 Policlinica cu Plată Iaşi va vira la bugetul local un procent de  20%, stabilit de Consiliul Local Iaşi, din sumele încasate prin închirierea spaţiilor prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 4 In spaţiile prevăzute în Anexa 1 se vor desfăşura activităţi medicale cât şi activităţi conexe celor medicale.

Art. 5  Prezenta hotărîre va fi comunicată:                                

-                                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                  Primarului  Municipiului Iaşi;

-                                  Policlinicii cu Plată Iaşi;

-                                  Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-                                  Autoritătii de Sănătate Publică Iaşi;

Art.6  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

- Policlinica cu plata Iasi

- Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

           (2) Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,        CONTRASEMNEAZA

   cons. Seryl Talpalaru                            SECRETAR,

                                                    cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 379 din 17 septembrie 2008