Hotărârea nr. 376/2008

HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AURORA NR.32 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

  Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AURORA NR.32 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica  

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.17597/25.02.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

d)            certificatul de urbanism nr.4809/16.10.2006;cererea nr.17597/25.02.2008,prin care SC “Avatti Industries” SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Aurora nr.32;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.03.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.693/12.01.2007,aviz EON Moldova nr.72/19.01.2007,aviz EON Gaz nr.204/18.01.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.1005048/29.01.2008,  avizul privind protectia civila nr.1005051/24.01.2008, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.2387/19.02.2008,aviz Salubris, aviz Comisia de Versanti nr.40335/12.06.2007,avizul privind protectia mediului nr.1246/13.02.2008 ;aviz unic CJ nr.108/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991Republicata modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)     faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada AURORA nr . 32 nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ,conditii consemnate  şi in procesul verbal al sedintei;

g)     art.36  alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge  Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Aurora nr.32,intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    SC “Avatti Industries” SRL,strada Tatarasi nr.60-62,Iasi.

Art.3  (1)Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 376 din 17 septembrie 2008