Hotărârea nr. 375/2008

HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ETERNITATE NR.39 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica

 MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA ETERNITATE NR.39 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)          nota de fundamentare nr.63719/25.07.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

d)            certificatul de urbanism nr.1599/23.04.2008;cererea nr.63719/25.07.2008,prin care SC Forum Development SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Eternitate nr.39;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.05.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.199/PUZ/2008 ;

e)    Legea 50/1991Republicata modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)    faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, ,strada Eternitate nr.39 nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ,conditii consemnate  şi in procesul verbal al sedintei;

g)    art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Eternitate nr.39 ,intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    SC Forum Development SRL,strada 9 Mai nr.82,Bacau.

Art 3 (1) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

           

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 375 din 17 septembrie 2008