Hotărârea nr. 370/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 P1(6293/5) 1(6294/5) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte individuale si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

   Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA BUCIUM,T152,P1(6293/5),1(6294/5)  intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte individuale si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.35324/14.05.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.2893/21.07.2005;cererea nr.35324/14.05.2007,prin care domnii Hartan Neculai si Luca Corneliu solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium,T152,P1(6293/5),1(62945);avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 16.05.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.119/PUZ/2007 ;

d)   Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)     art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium,T152,P1(6293/5),1(6294/5),intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte individuale si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 4400 mp.,conform contractelor de vinzare cumparare nr.2732/2000,3020/1997.Indicatori urbanistici : POTâ30%,CUTâ0,6,regim de inaltimeâmin.3,00m-max.10m.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice nr 2   ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnului Hartan Neculai,str.Carpati nr.10,bl.912,sc.A,ap.9,Iasi.

g)                  Domnuuil Luca Corneliu,str.Prof.Inculet nr.22,bl.948,sc.A,ap.15,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

               (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr . 370 din 17 septembrie 2008