Hotărârea nr. 367/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA MUNTENI NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte S+P+2 E+M cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, SOSEAUA MUNTENI NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte S+P+2 E+M cu spatii comerciale la parter  pe teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.28754/26.03.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

d)            certificatul de urbanism nr.5273/09.10.2007;cererea nr.28754/26.03.2008,prin care domnii Dumbrava Stefan si Laura solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,soseaua Munteni nr.2;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.05.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.160/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991Republicata  modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)    art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,soseaua Munteni nr.2 ,intocmit in vederea construirii unei locuinte S+P+2E+M cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 333 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.715/2007.Indicatori urbanistici : POT=55%,CUT=2,regim de inaltime=S+P+2E+M(max.10m).

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice A 2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                 Domnilor Dumbrava Stefan si Laura,str.Moara de Foc nr.26,Iasi.

Art.3    (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

(2)    Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 367 din 17 septembrie 2008