Hotărârea nr. 361/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/2(7626/3/1/2/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T176,P1/2(7626/3/1/2/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)          nota de fundamentare nr.28755/26.03.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

d)            certificatul de urbanism nr.5405/09.10.2007;cererea nr.28755/26.03.2008,prin care doamna Budeanu Elena solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium,T176,P1/2(7626/3/1/2/1);avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 23.04.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.161/PUZ/2008 ;

e)    Legea 50/1991Republicata modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)    art.36 alin 5 it c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată  cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium,T176,P1/2(7626/3/1/2/1),intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 922,18 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.1449/2005.Indicatori urbanistici : POT=30%,CUT=0,9,regim de inaltime=P+2E(max.9m).

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice  U 3  ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Doamnei Budeanu Elena,str.Vasile Lupu nr.83,bl.D1,sc.B,ap.14,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

               (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţenilor.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr. 361 din 17 septembrie 2008