Hotărârea nr. 358/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BARNOVA NR.15 intocmit in vederea extinderii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

   Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, SOSEAUA BARNOVA NR.15 intocmit in vederea extinderii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.28536/25.03.2008  întocmita de Serviciul Urbanism ;

d)            certificatul de urbanism nr.2710/05.05.2007;cererea nr.28536/25.03.2008,prin care doamna Clipa Emilia solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi,soseaua Barnova nr.15;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 23.04.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, ,avizul unic al CJ nr.18/PUD/2007 ;

e)    Legea 50/1991 republicata  modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)  art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi,Soseaua Barnova nr.15,intocmit in vederea extinderii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 187,50 mp.,conform contractului de partaj voluntar cu dezlipire nr.1243/07.03.2007.Indicatori urbanistici : POT :36%, CUT :0.75,regim de inaltime :PÂ1E/max.9m.

            Anexa ( plansa de reglementari urbanistice A 2 ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Doamnei Clipa Emilia,sos.Barnova nr.15,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

   (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru cetateni

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr. 358 din 17 septembrie 2008