Hotărârea nr. 352/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ROSCANI NR.2 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si birouri pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA ROSCANI NR.2  intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si birouri pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)        nota de fundamentare nr.13803/14.02.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.2568 din 03.05.2007;cererea nr.13803/14.02.2008,prin care domnul Tudora Gabriel solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Roscani nr.2;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 29.02.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.65/08.01.2008, avizul SC E-ON SA nr.3/46/25.01.2008, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.8/14.01.2008, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.1005006 din 10.01.2008,  avizul privind protectia civila nr. 1005008 din 11.01.2008, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.22357/21.01.2008,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/22  din 08.01.2008,aviz Salubris nr.626/09.01.2008,aviz CET nr.483/10.01.2008 ,avizul Comisiei de Versanti nr.30/12.02.2008,avizul Comisiei de Circulatie nr.29/.01.2008,avizul privind protectia mediului nr.119/16.01.2008 ;aviz unic CJ nr.107/PUZ/2008 ;

d)    Legea 50/1991 republicata, modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)   art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările si completarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Strada Roscani nr.2,întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinţe colective si birouri pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 356,09 mp.,conform contractului de vânzare cumparare nr.4180/11.11.2005.

            Anexa ( planşa de reglementari urbanistice U 2 )   face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnii Tudora Gabriel si Ana-Cristina  Gh.Ghibanescu nr . 8

Art.3 (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

         (2)    Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Cons.Seryl Talpalaru

 Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 352 din 17 septembrie 2008