Hotărârea nr. 347/2008

HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului Oficiul de resurse pentru cooperare economica transfrontaliera Programul PHARE CBC 2006 - Prioritatea 2 - Acţiuni People to people

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind cofinanţarea proiectului Oficiul de resurse pentru cooperare economica transfrontaliera, Programul PHARE CBC 2006 - Prioritatea 2 - Acţiuni People to people

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 

Având în vedere :

a)                  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  de hotărâre;

b)                   HCL 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi

     de experienţă internaţionale;

c)                  raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                 raportul de avizare întocmit de Comisia juridica si de disciplina a Consiliului Local Municipal Iasi;

e)                  Raport al vizitei la fata locului pentru Programul de Vecinătate România - Republica Moldova 2004-2006, din data de 06.07.2008 - faza de precontractare;

f)                    referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr. 72682 din 02.09.2008 întocmită de Serviciul Managementul Proiectelor;

g)                  art.36 alin.7, lit.a şi art. II5 alin. 1, lit. b, Legea nr.215/2001 privind administraţia

     publică locală, republicată.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea municipalităţii ieşene la programul PHARE CBC 2006, cu proiectul Oficiul de resurse pentru cooperare economica transfrontaliera.

Art. 2 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiect, precum şi cofinanţarea proiectului Oficiul de resurse pentru cooperare economica transfrontaliera, cu suma de 5.185 euro, precum si a tuturor costurilor neeligibile, din bugetul total de 51.850 euro.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iasi;

c)                  Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate;

d)                  Directia de Comunicare.

Art.4   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate si Directia de Comunicare.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

  Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 347 din 17 septembrie 2008