Hotărârea nr. 346/2008

HOTĂRÂRE privind participarea municipalitatii ieşene la programul de vecinătate PHARE CBC 2006 cu proiectul DESCRIPTIO MOLDAVIAE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 privind participarea municipalitatii ieşene  la programul de vecinătate PHARE CBC 2006, cu proiectul DESCRIPTIO MOLDAVIAE

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008;

Având în vedere:

a)                  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                   raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)                  raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                  HCL 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

e)                  referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr.73373 din 4.09.2008 întocmit de către Biroul de Promovare Turistica;

f)                    raportul vizitei la fata locului pentru Programul de Vecinătate România - Republica Moldova 2004-2006, din data de 23.07.2008 - faza de precontractare;

g)                  art. 36, alin. 7, lit. a şi art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se aproba participarea municipalitatii ieşene la programul de vecinătate PHARE CBC 2006, cu proiectul DESCRIPTIO MOLDAVIAE.

Art. 2 Se aproba organizarea si desfasurarea activitatilor din proiect, cofinantarea proiectului DESCRIPTIO MOLDAVIAE - Centru Regional de Turism din contul 24540220 „Participare la proiecte cu finantare externa”, cu suma de 60.000 euro, precum si a tuturor costurilor din proiect ce vor fi declarate neeligibile de către autoritatea contractanta.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iasi,

c)      Direcţia Programe si Servicii pentru Comunitate

Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate, Biroul de Promovare Turistica.

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 346 din 17 septembrie 2008