Hotărârea nr. 337/2008

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 69/11.02.2008 şi a H.C.L. nr. 143/31.03.2008

 MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                    

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. nr. 69/11.02.2008 şi a H.C.L. nr. 143/31.03.2008.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi intrunit in sedinta ordinara din data de 17 septembrie 2008,

Având în vedere:

§        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

§        nota de fundamentare nr. 47000/20.08.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

§        H.C.L. nr.69/11.02.2008 şi H.C.L. nr. 143/31.03.2008;

§        Contractele de concesiune nr. 19/14.05.2008, 25/08.05.2008, 26/26.06.2008, 24/14.05.2008, 22/14.05.2008, 17/14.05.2008, 23/14.05.2008, 20/05.05.2008, 21/06.05.2008, 16/14.05.2008, 18/2008, 34/2008;

§        cererea nr. 47000/28.05.200/, prin care dl. Drugu Ştefan solicită revocarea H.C.L. nr. 69/2008, întrucât este dată cu încălcarea dreptului asupra terenului proprietatea sa din Fundac Păcureţ nr. 9;

§        Sentinţa Civilă nr.11689/2007;

§        Documentaţia cadastrală nr. 3508/30.01.2008;

§        Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate în Cartea Funciară a localităţii Iaşi nr. 3509/01.02.2008;

§        extrase de carte funciară nr. 46176/22.05.2008 şi 3509/01.02.2008;

§        rapoartele de avizare intocmite de :

Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi

Comisia economico-financiara a Consiliului Local Municipal Iasi

Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

§        art. 36, alin.(1), şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 69/11.02.2008 şi a H.C.L. nr. 143/31.03.2008.

Art. 2 - Contractele de concesiune încheiate în baza H.C.L. nr. 143/31.03.2008 încetează cu data emiterii contractelor.

       Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Primarului Municipiului Iaşi;

Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale - Serviciul Venituri din Contracte;

Persoanelor cărora le-au fost încheiate contracte de concesiune.

        Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Dezvoltare Urbana - Serviciul Cadastru.

                   (2) Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Seryl Talpalaru                             SECRETAR,

                                                     cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 337 din 17 septembrie 2008