Hotărârea nr. 335/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 pct. III lit. a) si a Anexei 2 pct. III lit. a) din H.C.L. nr. 172/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2009

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1 pct. III lit. a) si a Anexei 2 pct. III lit. a) din H.C.L. nr. 172/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2009

 

          Consiliul Local Municipal Iasi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008,

          Avand in vedere:

a)                 initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ;

b)                referatul de specialitate nr. 74313 din 8.08.2008 intocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi,

c)                 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

d)                art. I punctul 8 din O.U.G. nr. 91/2008 pentru modificarea art. 263 alin. 2 punctul 7/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)                 rapoartele de avizare întocmite de :

-  Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

 - Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

f)art. 36 si art. 115 alin. 1, lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 1 pct. III lit. a) - persoane fizice la HCL 172/21.04.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2009, asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 91/2008.

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei 2 pct. III lit. a)- persoane juridice la HCL 172/21.04.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2009, asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 91/2008.

Art. 3. Anexa 1 pct. III lit. a) - persoane fizice si Anexa 2 pct. III lit. a)- persoane juridice fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata :

a)                             Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

b)                            Primarului Municipiului Iasi ;

c)                            Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi ;

d)                            Serviciului Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane juridice ;

Art. 5.  (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de : Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi - Serviciul Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane juridice .

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Seryl Talpalaru                             SECRETAR,

                                                   cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 335 din 17 septembrie 2008

 

                   ANEXA 1 la H.C.L. nr. 335 din 17 septembrie 2008

 

III. Impozit asupra mijloacelor de transport - Persoane fizice

 

Nr. Crt.

 

 Mijloc de transport

 

Nivel Lege 571/2003 actualizata

lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

 

Majorare an 2009 fata de an 2008

%

 

Majorare pentru an 2009

 fata de Legea 571/2003 actualizata

(cumulat an 2007-2009) %

 

Temei de drept

0

1

2

4

5=2x105-100

6

 

a) Tipuri de autovehicule

 

 

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv

7

-

0

 

 

 

 

 

Legea 571/2003 actualizata

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

15

-

5

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

30

-

5

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

60

-

5

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3

120

-

5

6.

Autobuze, autocare, microbuze

20

-

5

7.

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

25

-

5

8.

Tractoare inmatriculate

15

-

5

Pentru ataşe taxa anuală se stabileste la nivelul de 50% din taxa datorată pentru motociclete, motoscutere, scutere.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Seryl Talpalaru