Hotărârea nr. 332/2008

HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 25 50 mp situat în Iaşi - Str. Maşinii nr.2 bl.Terom sc.C parter de pe S.C. SCALINI S.R.L. pe MARELE ADRIAN

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 25,50 mp, situat în Iaşi - Str. Maşinii nr.2, bl.Terom, sc.C, parter, de pe S.C. SCALINI S.R.L. pe MARELE ADRIAN

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008,

            Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 55731/01.08.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      Cererea nr.55731/27.06.2008, prin care dl. Marele Adrian, în calitate de administrator şi asociat unic al S.C. Scalini S.R.L. şi  de proprietar al spaţiului situat Iaşi - Str. Maşinii nr.2, bl.Terom, sc.C, parter, apt.2, solicită transmiterea concesiunii de pe societate numele său;

d)      H.C.L. nr. 91/25.03.2002;

e)      contractul de concesiune nr. 32/16.04.2002;

f)        Contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 1481/30.06.2008, precum şi contractul de comodat autentificat cu nr.891/14.05.2002;

g)      Declaraţia autentificată cu nr. 1579/01.08.2008, prin care se reziliează prin bună înţelegere contractul de comodat autentificat cu nr.891/14.05.2002;

h)      prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

i)        art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

j)        rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

k)       art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1    Se aprobă transmiterea terenului în suprafaţă de 25,50 mp, situat în Iaşi - str. Maşinii nr.2, bl.Terom, sc.C, parter, de pe S.C. SCALINI S.R.L. pe MARELE ADRIAN.

Art. 2  Durata de concesiune se stabileşte prin diminuarea duratei de concesiune prevăzută în contractul de concesiune nr. 32/16.04.2002, respectiv 49 ani, cu durata scursă de la data încheierii contractului de concesiune nr. 32/16.04.2002.

Art. 3   Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 184 lei/an, redevenţă ce se va indexa anual.

Art. 4   Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 5  Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 6  Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 7  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 8   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţiei De  Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      D.E.F.P.L

e)      Marele Adrian - Iaşi, str. Maşinii nr.2, bl.TEROM , ap. 2, parter

Art. 9      (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Dezvoltare Urbană- Serviciul Cadastru

                           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ

       cons. Seryl Talpalaru                              SECRETAR,

                                               cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr: 332 din 17 septembrie 2008