Hotărârea nr. 327/2008

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L 511/ 27decembrie 2007

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L 511/ 27decembrie 2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008,

Avînd în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr. 16992 / 18 iulie 2008 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c)      Adresa Spitalului Clinic „Dr. C.I .PARHON IAŞI” nr. 5435/18.07.2008;

d)      HCL 511/27.dec.2007 privind trecerea din domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic  ”Dr. C. I. Parhon” în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii Publice a imobilelor situate în Iaşi, B-dul Carol I nr. 50 ;

e)      H.G. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;

f)       Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

g)      Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

În temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b şi al art. 122 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă revocarea H.C.L 511/27 decembrie 2007 privind trecerea din domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic  ”Dr. C. I. Parhon” în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii Publice a imobilelor situate în Iaşi, B-dul Carol I nr. 50 ;

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi;

-          Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-          Spitalului Clinic  ”Dr. C. I. Parhon” Iaşi;

-          Ministerului Sănătăţii Publice

Art. 3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către DAPPP.

                       (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ

       cons. Seryl Talpalaru                     SECRETAR,

                                       cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 327 din 21 iulie 2008