Hotărârea nr. 326/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare staţie de preepurare a Spitalului Clinic de Recuperare”

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare staţie de preepurare a Spitalului Clinic de Recuperare”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008,

            Având în vedere :

a)      Iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      Referatul de specialitate nr. 14800/16.07.2008, întocmit de Spitalul Clinic de Recuperare,

c)      Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice,

d)      Prevederile O.U.G. nr. 34/2001 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cu modificările şi completările ulterioare,

e)      Rapoartele de  avizare întocmite de :

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

In  temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare staţie de preepurare a Spitalului Clinic de Recuperare”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-          Primarului Municipiului Iaşi

-          Spitalului Clinic de Recuperare

-          Direcţiei de Investiţii

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Investiţii.

                 (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Seryl Talpalaru                                 SECRETAR,

                                                           cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 326 din 21 iulie 2008

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 326 din 21 iulie 2008

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul Reabilitare staţie de preepurare a Spitalului Clinic de Recuperare”

 

Valoarea totală estimată a investiţiei

în preţuri iunie 2008 - 3.295.210

Din care C+M = 1.254.480 lei

 

Durata de execuţie: 18 luni

Date tehnice:

Debitul epurare zilnic : 30,9 mc/zi ( de luni până joi)

Debitul epurare vineri : 70,90 mc/zi

Cămin de împreunare: 2,50x1,80x2,95m

Cămin electrovane: 2,50x1,50x3,75m

Bazinul de compensare şi staţie de pompare: 7,91x2,85x3,6

Două bazine de corecţie pH : 1,00x1,00x6,00 m

Două decantoare verticale : 2,15x2,50x6,00m

Pavilionul etnic linia I de tratare: 8,70x11,30x2,68m

Cămin prelevare probe: 1,20x1,20x1,60m

Pavilion tratare lini II: 6,00x6,50x5,20m

Bazine de corecţie pH şi reacţie:  0,60x0,60x20m

Două decantoare verticale: 5,00x1,47x4,5m

Două bazine îngroşare nămol: 1,00x4,20x1,00

Echipamente (vane, pompe submersibile, mixer, aparatură de măsură, instalaţii dozare, etc)

Automatizarea completă a procesului de preepurare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Seryl Talpalaru