Hotărârea nr. 323/2008

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 39.000 lei pentru Asociaţia Pro Ruralis în scopul susţinerii a 15 burse pentru elevi proveniţi din medii defavorizate

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 39.000 lei pentru Asociaţia Pro Ruralis în scopul susţinerii a 15 burse pentru elevi proveniţi din medii defavorizate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008,

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      referatul de specialitate nr. 60970/ 15.07.2008, întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri

c)      rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se alocă de la bugetul local suma de 39.000 lei pentru Asociaţia Pro Ruralis, în scopul participării la proiectul de susţinere a studiilor elevilor din Iaşi proveniţi din medii defavorizate, prin acordarea a 15 burse pentru anul şcolar 2008 - 2009.

      Art. 2 Suma reprezentând cele 15 burse se va vira în contul Asociaţiei Pro Ruralis, care va pune la dispoziţia Primăriei Municipiului Iaşi dosarul conţinând documentele justificative.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-          Primarului Municipiului Iaşi,

-          Biroului de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri

-          Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale Iaşi

Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Seryl Talpalaru                        SECRETAR,

                                          cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 323 din 21 iulie 2008