Hotărârea nr. 320/2008

HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.DAMBOVITEI NR.6 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR.DAMBOVITEI NR.6 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de  21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)         nota de fundamentare nr.63324/29.08.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

certificatul de urbanism nr.5159/25.10.2006; cererea nr.63324/29.08.2007, prin care SC GEMI SERCOM SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Str.Dambovitei nr.6; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 15.02.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.12056/22.05.2007, avizul SC E-ON SA nr.1360/453/31.05.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.417/28.05.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.626594-2 din 02.10.2007,  avizul privind protectia civila nr. 720282/3 din 24.09.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.6586/16.02.2007, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/91  din 01.06.2007, aviz Salubris nr.13827/14.05.2007, aviz CET nr.11145/28.05.2007, aviz unic CJ nr.122/PUZ/2008 ;

e)  Legea 50/1991republicată modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f) art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) propunerea din cadrul şedinţei ordinare  privind respingerea proiectului de hotărâre votată în unanimitate ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se respinge aprobarea  Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Str.Dambovitei nr.6,intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 350,72 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.110/2005.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                SC GEMI SERCOM SRL. Str Tudor Neculai nr 15

Art.3     (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

              (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 320 din 21 iulie 2008