Hotărârea nr. 309/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. IASI-TOMESTI T127 întocmit in vederea construirii unui sediu de firma si depozit pe teren proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS. IASI-TOMESTI, T127 întocmit in vederea construirii unui sediu de firma si depozit pe teren proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinta ordinară din data 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)        nota de fundamentare nr.33981/09.04.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

  certificatul de urbanism nr.2819/10.05.2007; cererea nr.33981/09.04.2008, prin care SC Metal Mold Construct SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, sos.Iasi-Tomesti, T127; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 23.04.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ; avizul unic al CJ nr.140/PUZ/2008 ;

e)    Legea 50/1991 Republicata  modificată  si completată  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)     art.36 alin 5 it c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,sos.Iasi-Tomesti, T127 , intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si depozit pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1000 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.191/13.03.2007.

                Anexa (plansa de reglementari urbanistice  nr.U3 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                SC Metal Mold Construct SRL-dl.Stoica Iurie,str.Buridava nr.13,bl.B1-3,sc.A,et.2,ap.3,Iasi.

Art.3      (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

               (2)  Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 309 din 21 iulie 2008