Hotărârea nr. 308/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GARABET IBRAILEANU NR.2 intocmit in vederea construirii obiectivului 4-kinetoterapie desfiintare constructie existenta pe teren proprietate

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, STRADA GARABET IBRAILEANU NR.2 intocmit in vederea construirii obiectivului 4-kinetoterapie, desfiintare constructie existenta pe teren proprietate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      nota de fundamentare nr.41726/05.06.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.1287/23.02.2007; cererea nr.41726/05.06.2007, prin care Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Garabet Ibraileanu nr.2; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 04.07.2007; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic,  ridicare topografica vizata de OCPI ; avizul unic al CJ nr.99/PUD/2007 ;

            e)   Legea 50/1991 Republicata modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)   art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliul-Iasi,strada Garabet Ibraileanu nr.2 ,intocmit in vederea construirii obiectivului 4-kinetoterapie si desfiintarii unei constructii existente pe teren proprietate.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 2068,94 mp.conform HG nr.2060/30.11.1999, anexa 12 sub nr.33/4709/16.12.2004 eliberata de MTCT-Directia Generala de Investitii si Concesiuni, Inventarul Bunurilor care alcatuiesc domeniul public.

      Anexa (plansa de reglementari urbanistice   nr. U2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism

f)                                Spitalului Clinic Cai Ferate Iasi,strada Garabet Ibraileanu nr.2,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

             (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

          Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 308 din 21 iulie 2008