Hotărârea nr. 304/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 P1/4/1(6430/3/4/1) 1/4/3(6430/3/4/3) 1/4/4(6430/3/4/4) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T155, P1/4/1(6430/3/4/1), 1/4/3(6430/3/4/3), 1/4/4(6430/3/4/4) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)   nota de fundamentare nr.64191/03.09.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

         certificatul de urbanism nr.5092/25.10.2006; cererea nr.64191/03.09.2007, prin care doamna El Nabbout Marta solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T155, P1/4/1(6430/3/4/1), 1/4/3(6430/3/4/3), 1/4/4(6430/3/4/4); avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 08.02.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ; aviz RAJAC nr.10377/05.05.2007, aviz EON Moldova nr.261/778/2008, aviz EON Gaz nr.460/25.03.2008, aviz Salubris nr.10288/19.03.2008, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/68/09.05.2007, aviz Comisia de Versanti nr.89448/14.12.2006, aviz OCPI nr.9585/24.05.2007, aviz protectie civila nr.720121/3/02.05.2007, aviz Autoritatea de Sanatate Publica nr.6226/22.05.2007, avizul unic al CJ nr.76/PUZ/2008 ;

e)  Legea 50/1991 Republicată  modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)  art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  si completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium, T155, P1/4/1(6430/3/4/1), 1/4/3(6430/3/4/3), 1/4/4(6430/3/4/4), intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2.459,89 mp., conform contractului de vanzare cumparare cu dezmembrare prealabila nr.1342/16.05.2005.

      Anexa(plansa de reglementari urbanistice   nr A2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Doamnei El Nabbout Marta,str.Ion Creanga nr.59,bl.I3,sc.A,ap.3,Iasi.

g)                              Domnului Sulitanu Neculai,strada Garii nr.12,bloc L22,et.6,ap.20,Iasi.

Art.3     (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

  (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 304 din 21 iulie 2008