Hotărârea nr. 303/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T153 P1/1/1/1/1/2(6302/1/1/1/1/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T153, P1/1/1/1/1/2(6302/1/1/1/1/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;
Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                     nota de fundamentare nr.18150/26.02.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;  

e)                     certificatul de urbanism nr.2817/10.05.2007; cererea nr.18150/26.02.2008, prin care domnul Iliescu Constantin solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T153, P1/1/1/1/1/2(6302/1/1/1/1/1/2); avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.03.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.17860/16.07.2007, avizul SC E-ON SA nr.3108/829/04.10.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.3949/503/2005, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.625903-2/ 23.07.2007,  avizul privind protectia civila NR.720270/3/07.09.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.4078/21.03.2005, aviz Romtelecom nr.234/3970/223/16.03.2005, avizul privind protectia mediului nr.9933/.10.2007, Salubris nr.23583/15.07.2007, aviz SRI nr.77044/27.09.2007 ; aviz unic CJ nr.96/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991 Republicata modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)   art.36 slin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T153, P1/1/1/1/1/2(6302/1/1/1/1/1/2), intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 5000 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.3430/29.11.2001.

            Anexa face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Domnului Iliescu Constantin,bd.Chimiei nr.49,bloc F4,sc.T,ap.4,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.303 din 21 iulie 2008