Hotărârea nr. 300/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC SOCOLA NR.9 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unor dotari loisir si hobby pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC SOCOLA NR.9 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unor dotari loisir si hobby pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)         nota de fundamentare nr.28723/26.03.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

         certificatul de urbanism nr.5749/21.11.2006; cererea nr.28723/26.03.2008, prin care domnul Relu Fenechiu solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Fundac Socola nr.9;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 11.04.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.480/11.01.2008, avizul SC E-ON SA nr.74/2008, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.34/23.01.2008, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.1005135/05.03.2008,  avizul privind protectia civila, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.265/18.01.2008, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/88  din 22.01.2008, avizul privind protectia mediului nr.2713/25.03.2008, aviz Comisia de Versanti nr.3866/24.01.2008 ; aviz unic CJ nr.158/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991 Republicată modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)  art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Fundac Socola nr.9, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unor dotari de loisir si hobby pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2000 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.2003/03.06.1999 si contractului de partaj voluntar nr.5/27.01.2006.

      Anexa (plansa de reglementari urbanistice  nr U2  ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnului Relu Fenechiu,str.Ciurchi nr.82,bl.D6,sc.A,ap.10,Iasi.

Art.3     (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

              (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr . 300 din 21 iulie 2008