Hotărârea nr. 299/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PINULUI NR.8 întocmit in vederea demolarii unor constructii si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoană fizică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PINULUI NR.8 întocmit in vederea demolarii unor constructii si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoană fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                     nota de fundamentare nr.14766/15.02.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ; certificatul de urbanism nr.1774/26.03.2007; cererea nr.14766/15.02.2008, prin care domnul Toader Tudorel solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Pinului nr.8; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 29.02.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ; aviz unic CJ nr.168/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991 Republicată  modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)  art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Pinului nr.8, întocmit in vederea demolarii unor constructii si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de170.13 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.736/16.03.2000.

      Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr 2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Domnului Toader Tudorel,str.C.Negri nr.60,bl.C1,sc.B,et.2,ap.6,Iasi.

Art.3     (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

              (2)  Aducerea la cunostinţa cetăţenilor a prezentei hotărari va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

             

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 299 din 21 iulie 2008