Hotărârea nr. 298/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA PACURARI NR.130A SI 130C întocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren aflat in proprietate privata persoană juridică

 MUNICIPIUL IASI
CONISLIUL LOCAL     

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR.130A SI 130C întocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren aflat in proprietate privata persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şeedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                     nota de fundamentare nr.68341/18.09.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ; certificatul de urbanism nr.3948 din 29.08.2006; cererea nr.68341/18.09.2007, prin care SC VILSCOM SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, sos.Pacurari nr.130Ş si 130C; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 29.02.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.18007/24.07.2007, avizul SC E-ON SA nr.2251/649/02.08.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.875/01.08.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.625978-2 din 15.08.2007,  avizul privind protectia civila nr.720238/3 din 24.07.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/145  din 24.07.2007, aviz Salubris nr.21931/20.07.2007, aviz CET din 17.07.2007, avizul APM nr.7714/27.08.2007, avizul Comisiei de Circulatie nr.53833/20.08.2007 ; avizul unic CJ nr.75/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991republicată, modificată şi completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)   art.36 alin. 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Soseaua Pacurari nr.130A si 130C, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1139,72mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.2530/31.07.2006.

      Anexa (plansa de reglementări urbanistice  A2)  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                SC VILSCOM SRL.

Art.3     (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                          (2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 298  din 21 iulie 2008