Hotărârea nr. 294/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA DANCU T122 P1(4533/1/2) întocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica schimbarii destinatiei in spatii comerciale si prestari servicii

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA DANCU, T122, P1(4533/1/2) întocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica,schimbarii destinatiei in spatii comerciale si prestari servicii

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                     nota de fundamentare nr.5578/21.01.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

certificatul de urbanism nr.3693/26.06.2007 si 3684/26.06.2007; cererea nr.5578/21.01.2008, prin care domnul Munteanu Emanuel-Constanrtin solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Dancu, T122, P1(4533/1/2); avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.03.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.2539/03.03.2008, avizul SC E-ON SA nr.133/309/2008, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.173/15.02.2008, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.626840-2/26.10.2007,  avizul privind protectia civila nr.1005077/14.02.2008, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.20842/11.01.2008, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/198  din 07.02.2008, avizul privind protectia mediului nr.12948/07.12.2007, aviz Salubris nr.1219/15.01.2008, aviz CET din 08.02.2008 ; aviz unic CJ nr.102/PUZ/2008 ;

e)    Legea 50/1991Republicată  modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f )    art.36 alin.  5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Dancu, T122, P1(4533/1/2), intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica si schimbarii destinatiei in spatii comerciale si prestari servicii.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 500mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.1505/03.03.2004.

      Anexa(plansa de reglementari urbanistice nr 2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Domnului Munteanu Emanuel-Constantin,sat Dancu,com.Holboca,jud.Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 294 din 21 iulie 2008