Hotărârea nr. 293/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PANTELIMON HALIPA (FOSTA TROTUS) F.N. intocmit in vederea construirii unui magazin de prezentare “Romstal” pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA (FOSTA TROTUS), F.N., intocmit in vederea construirii unui magazin de prezentare “Romstal” pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                     nota de fundamentare nr.9404/01.02.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

certificatul de urbanism nr.4822 din 16.10.2006; cererea nr.9404/01.02.2008, prin care SC ”Romstal Imex” SRL Bucuresti solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Pantelimon Halipa (fost Trotus), f.n.; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 23.04.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.6472/21.03.2007, avizul SC E-ON SA nr.702/234/15.03.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.116/29.03.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.627520-2 din 28.12.2007,  avizul privind protectia civila nr.720347/3 din 17.12.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.4207/22.03.2007, aviz Romtelecom nr.234/8292/30  din 20.03.2007, aviz Salubris nr.7944/19.03.2007, aviz CET nr.6911/2303.2007, aviz RATP nr.3791/12.03.2007, aviz Comisia de Circulatie nr.92311/.01.2008 ; aviz unic CJ nr.123/PUZ/2008 ;

e)    Legea 50/1991 republicată , modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)    art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Strada Pantelimon Halipa (fosta Trotus), f.n., ntocmit in vederea construirii unui magazin de prezentare Romstal pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 3714,39 mp., conform actului de alipire nr.1876/12.10.2007.

      Anexa ( planşa de reglementări urbanistice nr . U2 )  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

SC Romstal Imex SRL,sos.Vitanu Birzesti nr.11A,Bucuresti.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

             (2) Aducerea la cunostinţa populatiei a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

Nr.      

 293 din 21 iulie 2008