Hotărârea nr. 291/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 P1/3(6897/3/1/3) 1/6(6897/3/1/6) 1/4(6897/3/1/4) 2/5(655/5) întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si imprejmuire teren aflat in proprietate privataăpersoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA BUCIUM, T166,P1/3(6897/3/1/3), 1/6(6897/3/1/6), 1/4(6897/3/1/4), 2/5(655/5) întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si imprejmuire teren aflat in proprietate privataăpersoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                        nota de fundamentare nr.56224/25.07.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

certificatele de urbanism nr.5521/07.11.2006,2010/27.03.2007, 1753/23.03.2007; cererea nr.56224/25.07.2007, prin care domnii Signea Corneliu si Ana-Maria, Stan Maricica si Petronel, Olaru Beatrice-Alina solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi Zona Bucium, T166, P1/3(6897/3/1/3), 1/6(6897/3/1/6), 1/4(6897/3/1/4), 2/5(655/5), avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 08.02.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, aviz RAJAC nr.12816/30.05.2007, aviz EON Moldova nr.1540/441/31.05.2007, ,aviz EONGAZ nr.480/04.06.2007, Aviz ASP nr.9034/26.06.2007, aviz PSI,aviz protectia civila nr.720167/3 din 28.05.2007, aviz APM nr.13094/.12.2007, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/100 din 05.06.2007, aviz SRI nr.86532/14.02.2008, aviz AN Apele Romane nr.1387/07.02.2008, avizul unic al CJ nr.40/PUZ/2008 ;

            e)     Legea 50/1991 Republicată modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)      art.36 alin. 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal- Iasi Zona Bucium, T166, P1/3(6897/3/1/3), 1/6(6897/3/1/6), 1/4(6897/3/1/4), 2/5(655/5) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului aflat in proprietatea beneficiarilor este de 1723,41 mp, conform contractelor de vinzare cumparare nr. 3397/20.09.2006, 3500/26.09.2006 si  contractului de  schimb.                     

      Anexa (plansa de reglementări urbanistice nr. U 3)  face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Domnilor Signea Corneliu si Ana-Maria,str.Crisului nr.5,bl.C13,sc.A,ap.2,Iasi;Stan Maricica si Petronel,bd.Poitiers nr.25C,bl.10,sc.2,ap.35,Iasi;Olaru Beatrice-Alina,str.Episcop I.Antonovici nr.17,bl.L2,sc.B,ap.28,Barlad, Jud.Vaslui.

Art.3     (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

.            (2)   Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

     Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 291 din 21 iulie 2008