Hotărârea nr. 29/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Str. Stoicesu nr. 3 întocmit în vederea construirii unui cămin studenţesc pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. Stoicesu nr. 3

întocmit în vederea construirii unui cămin studenţesc pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr. 56265/05.12.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- Certificatul de Urbanism nr. 2316 din 25.04.2007 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;

 - cererea nr. 56265 din 25.07.2007 prin care TIFACHI CRISTIAN solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi, str. Stoicescu nr. 3;

- Avizul Comisiei de Urbanism nr. 56265 - şedinţa din 27.09.2007;

- avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa - Canal nr. 15190 din 21.06.2007, avizul SC EON MOLDOVA SA nr.1922/567 din 05.07.2007, avizul SC EON GAZ ROMANIA SA nr. 690 din 19.06.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 203/04/07/01/BC/IS/120 din 20.06.2007, Avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi nr. 625648-2 din 25.06.2007, avizul privind protecţia civilă nr. 720.197/3 din 25.06.2007, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr. 8515 din 24.07.2007, avizul SALUBRIS din 18.10.2007, aviz CET IASI nr.13020 din 26.06.2007, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr. 6379 din 25.06.2007 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 135/P.U.Z./2007;

          - prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -  Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -  prevederile Ordinului MLPAT 176/N/16.08.2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

          - Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu art. 36 alin. 5 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, STRADA Stoicescu nr. 3 întocmit în vederea construirii unui cămin studenţesc, pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică, conform planşei de reglementări urbanistice U2.2.

          Suprafaţa terenului studiat prin PUz este de 364,00 mp. conform cvc nr. 3971/08.06.2005.

          ART.2.        Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, str.Stoicescu nr. 3.

          ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

         ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliului Judeţean Iaşi;

-       Directiei de Dezvoltare Urbana;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciul Cadastru;

-        TIFACHI CRISTIAN - Iaşi, str. Nicolina nr. 5, bl. A2.

     Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de Direcţia de Dezvoltare Urbană - Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată  de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.29

din 31 ianuarie 2008