Hotărârea nr. 289/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AUREL VLAICU NR.87 întocmit in vederea construirii de hale industriale si sediu de firma pe teren aflat in proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

   Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR.87 întocmit in vederea construirii de hale industriale si sediu de firma pe teren aflat in proprietate privată persoană juridică  

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)               raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)               raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                        nota de fundamentare nr.68346/18.09.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.2402/26.04.2007; cererea nr.68346/18.09.2007, prin care SC “Intertransbus “ SRL Iasi solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Aurel Vlaicu nr.87;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 02.11.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.14787/26.06.2006, avizul SC E-ON SA nr.1858/568/05.07.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.665/14.06.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.625656-2 din 26.06.2007,  avizul privind protectia civila nr. 720201/3 din 25.06.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.10133/20.07.2007, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/118  din 19.06.2007, aviz Salubris,aviz CET nr.7033/05.03.2008 , avizul Comisiei de Circulatie nr.57638/16.08.2007 , avizul privind protectia mediului nr.1860/22.02.2008, avizul unic al CJ nr.52/PUZ/2008 ;

            e)    legea 50/1991 Republicată  modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)   art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Aurel Vlaicu nr.87,întocmit in vederea construirii de hale industriale si sediu de firma pe teren proprietate privată persoana juridică.Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 3934 mp.,conform contractului de vanzare cumpărare nr.777/22.02.2007.

      Anexa(planşa de reglementări urbanistice  A 2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                SC “Intertransbus “ SRL Iasi,str.O.Bancila nr.1,Corp 2,parter,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunostinţa cetaţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

      Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 289 din 21 iulie 2008