Hotărârea nr. 288/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DR.PAULESCU NR.22 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizică

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR.PAULESCU NR.22 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                     nota de fundamentare nr.14929/18.02.2008 întocmită de Serviciul Urbanism ;

certificatul de urbanism nr.3508/25.06.2007; cererea nr.14929/18.02.2008, prin care domnul Gorovei Petru solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Dr.Paulescu nr.22;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.03.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.1917/31.01.2008, aviz EON Moldova nr.239-IS/05.02.2008, aviz EON Gaz nr.137/12.02.2008, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/139/30.01.2008, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.1005065/04.02.2008,  avizul privind protectia civila nr.1005066/31.01.2008, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.1218/12.02.2008 , aviz Salubris nr.4882/04.02.2008 ;aviz unic CJ nr.91/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991 Republicată , modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)      art.36 alin. 5 lit c şi art.115 alin.1  lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Dr.Paulescu nr.22,întocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică.Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 315 mp.,conform actului de alipire nr.549/17.04.2007.

      Anexa(planşa de reglementări urbanistice nr U3 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Domnului Petru Gorovei,aleea Sucidava nr.7,bloc 261,scara A,ap.20,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 288 din 21 iulie 2008