Hotărârea nr. 283/2008

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare străzi în Municipiul Iaşi - Etapa II

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare străzi în Municipiul Iaşi - Etapa II

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008,

            Având în vedere:

a)      Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      Referatul de specialitate nr. 61342 din 16.07.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică,

c)      O.U.G.  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, H.G.R. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006,

d)      Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

e)      Rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

In temeiul art. 36 şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare străzi în municipiul Iaşi, Etapa II”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-          Primarului Municipiului Iaşi

-          Direcţiei de Investiţii

-          Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

-          Direcţiei Străzi

-          Biroului străzi municipale

Art. 3.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

-          Direcţia de Investiţii

-          Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale

-          Direcţia Tehnică

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Seryl Talpalaru                         SECRETAR,

                                                       cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 283 din 21 iulie 2008

 

ANEXA 1 la H.C.L.  Nr. 283 din 21 iulie 2008

 

Nr.

crt.

Obiectiv

Lungime

m

Lăţime

m

Suprafaţă

carosabil

mp

Valoare

Lei

 

Zona Păcureţ

1.

Şos. Rediu

450,00

7,00

3.150,00

797.322,00

2.

Str. Crizantemelor

310,00

4-7

1.705,00

347.464,00

3.

Str.-la Păcureţ

260,00

3-6

1.200,00

261.602,00

Zona Valea Adâncă

1.

Str. Valea Adâncă

930,00

5-6

5.580,00

1.336.017,00

2.

Al. Valea Adâncă

540,00

6

3.240,00

821.213,00

3.

Str. E. Honoriu

450,00

4-6

2.475,00

524.533,00

4.

Str. N. Zamfirescu

230,00

4

920,00

247.442,00

Zona Centrală

1.

Str. Bălţi

250,00

6,00

1.500,00

215.392,00

2.

Str. Gându

150,00

6,00

900,00

269.090,00

3.

Str. Horia

450,00

6,00

2700,00

515.377,00

4.

Str. Ipsilanti

760,00

7,00

5.320,00

922.883,00

5.

Str. Morilor

520,00

6,00

3.120,00

389.468,00

6.

Str. Podul de Piatră

150,00

5,00

750,00

160.559,00

7.

Str. Funcţionari

300,00

7,00

2.100,00

353.774,00

Zona Gării

1.

Şos. Arcu (str. Bacinschi-str. - O. Băncilă)

1.050,00

14,00

14.700,00

2.032.541,00

2.

Str. Zugravi

300,00

7,00

2.100,00

468.032,00

Zona Copou

1.

Str. Fagului

680,00

5,00

4.420,00

710.906,00

2.

Str. Frederick

400,00

5,00

2000,00

460.279,00

Zona Tătăraşi - Moara de Vânt

1.

Str. Dr. Savini

280,00

6,00

1.680,00

280.081,00

2.

Str. I. Creangă

1.350,00

7,10

9.590,00

1.416.815,00

3.

Str. V. Maracineanu

650,00

5,00

3250,00

693.524,00

4.

Str. Prof. Paul

360,00

6,50

2.340,00

467.484,00

5.

Str. Brânduşa

1.220,00

7,00

8.540,00

1.276.349,00

6.

Str-la Moara de Vânt

550,00

6,00

3.300,00

562.875,00

7.

Str. Marta

670,00

5,00

3.350,00

587.450,00

8.

Fd. Mircea

150,00

6,00

900,00

100.551,00

9.

Str. Misai

300,00

7,00

2.100,00

361.735,00

10.

Str. Mizil

300,00

3,00

900,00

224.719,00

11.

Str. Harhas

100,00

3,00

300,00

67.683,00

12.

Str. Baş Ceauş

200,00

4,00

800,0

180.604,00

13.

Str. M. Sadoveanu

90,00

4,00

360,00

95.975,00

14.

Str. Cupidon

170,00

4,50

765,00

212.033,00

15.

Str. Dăncinescu

160,00

4,00

640,00

133.511,00

16.

Str. Călăraşi

450,00

6,00

2.700,00

538.355,00

17.

Str. Florea

320,00

4,50

1.500,00

259.528,00

18.

Fd. Eternitate

250,00

4,00

1.000,00

211.051,00

19.

Str. Tătăraşi

680,00

7,00

4.760,00

1.219.357,00

Zona Nicolina Galata

1.

Str. Frumoasa

450,00

7,00

3.150,00

712.383,00

2.

Şos. Galata

1200,00

7,00

8.400,00

1.382.415,00

3.

Str. Hatman Şendrea

540,00

6,00

3.240,00

816.717,00

4.

Str. Miroslava

700,00

6,00

4.200,00

1.058.553,00

5.

Str.Podişului - Etapa I

250,00

5,00

1.250,00

184.125,00

Zona T. Vladimirescu - Ţuţora

1.

Str. Grădinari

600,00

5,00

3.000,00

564.299,00

2.

Str. O. Mayer

250,00

6,00

1.500,00

267.117,00

Zona Păcurari

1.

Str. Cişmeaua Păcurari

300,00

6,00

1.800,00

391.503,00

2.

Str. Niciman

75,00

4,00

300,00

165.372,00

Zona Alexandru

1.

Str. Roman Vodă

770,00

6,00

4620,00

987.480,00

Zona Bucium

1.

Str. Şt. O. Iosif

800,00

5,00

4.000,00

733.089,00

 

* Valorile includ şi TVA.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

cons. Seryl Talpalaru