Hotărârea nr. 279/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii temporare în administrarea I.S.J. Iaşi a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de învăţământ preuniversitar

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii temporare în administrarea I.S.J. Iaşi  a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea  unităţi de învăţământ preuniversitar

 

 Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de  21 iulie 2008;             

            Având în vedere :

a)      Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      Referatul de specialitate întocmit de I.S.J. Iaşi, cu nr. 5750/2008;

c)      Rapoartele  de avizare întocmite de :

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

d)      prevederile art.166 din Legea Învăţământului nr. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare,

e)      prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

f)        prevederile H.G. 370/2008, privind repartizarea unor sume din transferuri pentru cheltuieli de capital la unităţi de învăţământ preuniversitare;

g)      fila de plan a Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi pentru anul 2008, prin care s-a aprobat finanţarea unor obiective de investiţii la unităţi de învăţământ din Municipiul Iaşi;

h)      prevederile H.G. 2192/2004, privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

            În conformitate cu art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă trecerea temporară, pe durata executării lucrărilor de reabilitare consolidare / reparaţii capitale şi obiective de investiţii, în administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi a unor imobile ce aparţin unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Iaşi, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze protocolul de predare în administrarea I.S.J. Iaşi a obiectivelor prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi

d)      Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat Iaşi

        Art. 4  (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri vă fi asigurată de către D.A.P.P.P. Iaşi şi I.S.J. Iaşi.

                           (2)   Aducerea la cunoştinţa publică a  prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către  Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

  CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

         cons.Seryl Talpalaru

cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 279 din  21 iulie  2008

 

Anexă la H.C.L. nr. 279 din 21 iulie 2008 

 

LISTA OBIECTIVELOR

 

 

 

-               Grup Şcolar Tehnic “Transporturi Căi Ferate” Iaşi, (imobil şcoală), Bd. Socola, nr. 82 - reabilitare

-            Liceul “Garabet Ibrăileanu” Iaşi, (imobil şcoală), str. Oastei, nr. 1 - reabilitare

               Grup Şcolar “Radu Cernătescu” Iaşi, (imobil şcoală), str. Socola, nr. 61A -  reabilitare

-               Şcoala “George Coşbuc” Iaşi, (imobil şcoală), str. Prof. Ion Simionescu, nr. 16 - reabilitare

-               Şcoala Postliceală Sanitară “Grigore Ghica Vodă” Iaşi (imobil cămin şi cantină), str. Nicolae Bălcescu nr. 28 -  reabilitare

-        Grădiniţa cu program normal 16, Iaşi, (amplasament - teren), str. Macazului, nr. 17, obiectiv de investiţii

-               Grup Şcolar , „V. Adamachi” Iaşi (corp C), aleea Mihail Sadoveanu, nr. 41 - reparaţii capitale

-               Liceul Teoretic “V. Alecsandri” Iaşi, (amplasament - teren), str. C. Negri, nr. 50 - obiectiv de investiţii

-               Liceul “M. Costin” Iaşi, (amplasament - teren), str. Muşatini, nr. 12 - obiectiv de investiţii

-               Grădiniţa cu program prelungit nr. 4, Iaşi, (amplasament - teren), str. George Enescu, nr. 15 - obiectiv de investiţii

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  cons. Seryl Talpalaru