Hotărârea nr. 262/2008

H O T Ă R Â R E privind modificarea ANEXEI nr. 12 b din HCL nr. 198/30.05.2007 şi ANEXEI nr.12 din HCL nr. 172/21.04.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea ANEXEI nr. 12 b din HCL nr. 198/30.05.2007 şi ANEXEI nr.12 din HCL nr. 172/21.04.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Având în vedere :

a)     iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)    nota de fundamentare nr. 12173/22.05.2008 întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c)     raportul de avizare  întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi înregistrat sub nr.4/22.05.2008 ; 

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

e)     solicitările înregistrate sub nr.6998/19.03.2008 şi 8961/04.04.2008;

f)      în conformitate cu prevederile art.36 şi art.115, alin 1, lit. b din Legea  nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E    :

 

Art.1 - Se aprobă modificarea ANEXEI 12 b din HCL nr. 198/30.05.2007 şi ANEXEI 12 din HCL nr.172/21.04.2008 prin trecerea punctului 2 - unităţi comerciale de prezentare şi desfacere produse alimentare- de la grupa 1 la grupa 2.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)     Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

b)    Primarului Municipiului Iasi ;

c)     D.A.P.P.P.

Art.3- (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Romeo Olteanu                          SECRETAR,

                                                       cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 262

din 26 mai 2008