Hotărârea nr. 259/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L nr. 156 / 31 martie 2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L nr. 156 / 31 martie 2008

 

Consiliul Local Municipal Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Având în vedere:

a) Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) Nota de fundamentare nr. 12149 / 22.05.2008, întocmită de către D.A.P.P.P;

c) H.C.L. nr. 156 / 31 martie 2008 privind  achiziţionarea  imobilului situat în Iaşi, str. Canta nr. 60B, având o suprafaţă utilă construită de 2.100 mp, un teren aferent construit şi neconstruit în suprafaţă de 437 mp ;

d) Raportul procedurii nr.24410/14.03.2008 prin care Comisia de evaluare hotaraste atribuirea contractului de achizitie de locuinte in imobile tip camin catre S.C Scala Estate S.R.L la pretul de 5 183 883 lei;

e) adresa nr. 12148 / 22.05.2008 a Biroului Licitaţii Publice;

f) Art.13, lit.a din O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii.

g) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

În temeiul art. 36, art. 115 alin. (1), lit.b, şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

           

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 a H.C.L. nr. 156 / 31.03.2008, care va avea următorul cuprins:

Se aprobă achiziţionarea imobilului multifunctional PÂ4 situat in Iasi, str.Canta nr. 60B (sector cadastral: 48, nr cadastral 5250 ), având o suprafaţă utilă construită de 2.100 mp şi teren aferent construit şi neconstruit în suprafaţă de 437 mp, de la SC Scala  Real Estate SRL, la preţul de 5.183.883 lei la care se adaugă TVA de 984.937,77 lei. Imobilul va face parte din patrimoniul privat al Municipiului Iaşi. „

Art. 2   -  Prezenta hotărâre va fi comunicată:                                

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi;

-          Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-          Direcţiei Investiţii

-          Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

-          Direcţia Investiţii

-          Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Romeo Olteanu                        SECRETAR

                                               cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 259

din 26 mai 2008