Hotărârea nr. 257/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/1(7652/1/1/1)-1/10(7652/1/1/10) 2/6/1/2(7650//1/6/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA BUCIUM,T176,P1/1(7652/1/1/1)-1/10(7652/1/1/10),2/6/1/2(7650//1/6/1/2)  intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;             

Având în vedere :

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                  nota de fundamentare nr.68119/17.09.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)                  raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                  certificatul de urbanism nr.4506/18.11.2005;cererea nr.68119/17.09.2007,prin care domnii Onu Benone-Cristinel si Steurs Catalina solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium, T176,P1/1(7652//1/1/1)-1/10(7652/1/1/10),2/6/1/2(7650/1/6/1/2); avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 10.01.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.14136/28.06.2006, avizul SC E-ON SA nr.220/13.07.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.898/29.06.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.70600123-2/07.07.2006,  avizul privind protectia civila, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.8110/26.06.2006,aviz Romtelecom nr.234/5910/860/26.06.2006,avizul privind protectia mediului nr.,aviz Comisia de Versanti nr.74870/24.11.2006 ;aviz unic CJ nr.72/PUZ/2008 ;

e) Legea 50/1991  republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f) art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium, T176,P1/1(7652//1/1/1)-1/10(7652/1/1/10), 2/6/1/2(7650/1/6/1/2), intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 7480 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.262/2005.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice  2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        Onu Benone-Cristinel,str.Baltagului nr.3,Iasi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 257  din 26 mai 2008