Hotărârea nr. 255/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASCAUTEANU NR.20 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA VASCAUTEANU NR.20  intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi  întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.52915/12.07.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.2587/03.05.2007;cererea nr.52915/12.07.2007,prin care SC BEST TEAM SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,str.Vascauteanu nr.20;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 15.02.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.12318/24.05.2007, avizul SC E-ON SA, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.473/31.05.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi 625821-2/11.07.2007,  avizul privind protectia civila 720217/3/2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi,10084/06.07.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/786  din 23.05.2007,aviz CETnr.11542 din 01.06.2007 ,aviz APM nr.7403/2007,aviz unic CJ nr.104/PUZ/2008 ;

e)      Legea 50/1991 republicată  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,str.Vascauteanu nr.20,intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 366,14 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.861/11.04.2007.

            Anexa (plansa de reglematari urbanistice zonificare  P 2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        SC BEST TEAM SRL-prin Racovita Catalin Marcel,str.Petre Tutea nr.9,bloc 911,sc.B,ap.8,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 255  din 26 mai 2008