Hotărârea nr. 253/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “RK Podul de Piatră (vechi)”

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul  “RK Podul de Piatră (vechi)”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Având în vedere:

- Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- Referatul de specialitate nr. 44679/21.05.2008 întocmit de Biroul Versanţi, Monumente al Direcţiei Tehnice;

- Rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico–financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată cu Legea nr. 314/2003 şi Legea nr. 96/2006;

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- H.G.R. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. d, coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 14, raportat la art. 36, alin. 2, lit. d şi art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “RK Podul de Piatră (vechi)”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi;

-          Direcţiei Investiţii;

-          Direcţiei Tehnice.

            Art. 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Investiţii.

                         (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei horărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Romeo Olteanu                        SECRETAR,  

                                                  cons.jr. Lăcrămioara Vernică 

 

Nr. 253

din 26 mai 2008

 

Anexa nr. 1

La H.C.L. nr. 253 din 26 mai 2008

 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului

“RK Podul de Piatră (vechi)”

 

  1. Indicatori economici

 

Valoarea investiţiei: 890.129 lei

 

   din care C+M:       811.077 lei  (TVA inclus)

 

Durata de realizare: 18 luni

 

  1. Indicatori tehnici

-          lungime totală pod 36,70 m

-          lăţime pod 8,00 m

-          suprafaţă totală 294 mp

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Romeo Olteanu