Hotărârea nr. 252/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local

MUNICIPIUL IAŞI

CONSIILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

            Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      referatul de specialitate nr.  45271 din 22. 05. 2008  întocmit de către Serviciul Buget;

c)      referatul de specialitate nr. 45138 din 22.05.2008 întocmit de Serviciul Financiar,

d)      Legea nr. 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

e)      rapoartele de avizare întocmite de :

            - Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

            - Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

f)        Având în vedere completarea propusă în cadrul şedinţei ordinare privind majorarea cu suma de 201660 lei la capitolul donaţii şi sponsorizări”,

            În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; art. 36 alin 4 lit. a şi art. 115 alin. 1 lit. b

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Suplimentarea Bugetului local pentru anul 2008 astfel:

a) La venituri în suma de 1.779,25 mii lei

42.02.32 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibil  +1.395,00mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari                                                                                             +384,25mii lei

b) La cheltuieli în suma de 1.779,25 mii lei:

 

81.02.40 Combustibili si energie-subventii +1.395,00mii lei

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale                                                                     +0,10 mii lei

65.02.57 Invatamant - asistenta sociala                                                                        +1,00 mii lei

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital                                       +383,15 mii lei

 

Art. 2  Alocarea unor sume din fondul de rezervă

 

54.02.50 Fond de rezerva                                                                               -2.670,00 mii lei

51.02.10 Autoritati publice - cheltuieli de personal                                                + 10,00 mii lei

51.02.20 Autoritati publice - cheltuieli materiale                                                  + 300,00 mii lei

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital                                                           +260,00 mii lei

54.02.10 Alte servicii publice generale - cheltuieli de personal                             +1.000,00 mii lei

54.02.20 Alte servicii publice generale - cheltuieli materiale                                 +1.100,00 mii lei

 

Art. 3  Suplimentarea bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,  pentru anul 2008

 

La venituri în sumă de 157,69 mii lei

 

La cheltuieli în sumă de 157,69 mii lei

 

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 

-                      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                      Primarului Municipiului Iaşi

-                      Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                      Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

 

Art. 5  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Buget.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ    

cons. Romeo Olteanu                    SECRETAR,

                                            cons.jr. Lăcrămioara  Vernică                     

 

Nr. 252

din 26 mai 2008