Hotărârea nr. 251/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DR.VICOL NR.10 intocmit in vederea construirii unui pavilion multifunctional-Corp D-si alte facilitati in incinta Penitenciarului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA DR.VICOL NR.10  intocmit in vederea construirii unui pavilion multifunctional-Corp D-si alte facilitati in incinta Penitenciarului Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai2008 ;

Având în vedere :

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                   nota de fundamentare nr.37533/22.04.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)                  raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                  certificatul de urbanism nr.1097/12.03.2008;cererea nr.37533/22.04.2008,prin care dl.Marius Vulpe,director al Penitenciarului Iasi, solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Dr.Vicol nr.10;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 23.04.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;aviz RAJAC 9507/2008,aviz EON Moldova 383/1483/2008,aviz EON Gaz nr.767/2008,aviz Salubris nr.14466/2008,aviz CET nr.11133/2008,aviz PSI nr.1005351/2008,aviz protectie civila nr.1005352/2008,aviz ASP nr.6377/2008,aviz APM nr.4500/2008,avizul unic CJ nr.114/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991 republicata  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)   art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Strada Dr.Vicol nr.10,intocmit in vederea construirii unui pavilion multifunctional-Corp D-si alte facilitati in incinta Penitenciarului Iasi..Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 53276 mp.Imobilul este detinut in baza urmatoarelor acte :decizia nr.416/1980,decizia nr.496/1980,decizia nr.49/1989.

            Anexa ( plansa de reglementări urbanistice zonificare 1)face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Penitenciarului Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetetani.

                    

 CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 251 din 26 mai 2008