Hotărârea nr. 25/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI zona Bucium CVARTAL 166 PARCELA 1/7(6897/3/1/7) P 1/8(6897/3/1/8) întocmit în vederea introducerii in intravilan a terenului ce il detine pentru construire locuinţă pe teren proprietate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, zona Bucium CVARTAL 166, PARCELA 1/7(6897/3/1/7), P 1/8(6897/3/1/8)

întocmit în vederea introducerii in intravilan  a terenului ce il detine pentru construire locuinţă pe teren proprietate

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr. 58360 din 05.11.2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- Certificatul de Urbanism nr. 3249 din 02.08.2006;

- cererea înaintată Primăriei Municipiului Iaşi nr. 58360/27.09.2007 prin care domnul Gradinariu Daniel Liviu solicită aprobarea documentaţiei -Plan Urbanistic  Zonal pentru construire locuinţă pe teren proprietate Iaşi, zona Bucium cvartal 166, parcela PARCELA 1/7(6897/3/1/7), P 1/8(6897/3/1/8)

- Avizul Comisiei de Urbanism nr.58360 din 27.09.2007;

- studiile întocmite şi avizele obţinute: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de O.C.P.I.,aviz Ministerul de Interne 1216782/05.07.2007, avoz Ministerul Apararii nr. D/6106 din 10.08.2007, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ŤMihail Grigore Sturdzať al Judeţului Iaşi APC nr. 720243/3 din 30.07.2007, avizul Regiei Autonome Judeţene de Apă Canal nr. 16886/06.07.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMÂNIA S.A. nr. 12082/14.08.2006,  avizul SC    E-ON Moldova S.A. nr. 330/31.08.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.203/04/07/01/BC/IS/155, aviz Comisie Versanti nr. 65525/10.09.2007, aviz Salubris nr. 10731/14.08.2006, aviz Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi nr. 10731/14.08/2006 din 14.08.2006, şi avizul Unic al C.J. Iaşi nr. 139/PUZ/2007;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 de  aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

- Legea 350/2001 republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu art. 36 alin. 5 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru construire locuinţă pe teren proprietate în Municipiul IASI, zona Bucium CVARTAL 166, PARCELA 1/7(6897/3/1/7), P 1/8(6897/3/1/8) conform plansei de reglementari urbanistice U3.

             Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 1000,00 mp  conf.contr. schimb 1879/2006.

ART.2 Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.3  Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de Construire.

ART.4  Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliului Judeţean Iaşi;

-       Directiei de Dezvoltare Urbana;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciul Cadastru;

-        Gradinariu Daniel Liviu - Iaşi, str. O. Băncilă nr. 7, bl. CL12, sc. B, et. 10, ap. 37.

Art.5- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de  Direcţia de Dezvoltare Urbană - Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.25

din 31 ianuarie 2008