Hotărârea nr. 243/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare socială C.A. Rosetti Iaşi” potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare socială C.A. Rosetti Iaşi”, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

            Avand in vedere:

a)      iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      referatul de specialitate nr. 20300/20.05.2008 întocmit de către Direcţia deAsistenţă Comunitară privind necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţii “Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare socială C.A. Rosetti Iaşi”;

c)      rapoartele  de avizare întocmit de:

d)      Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)      Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f)        Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi

g)      contractul nr.26220/07.11.2007 încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin care a fost aprobata finantarea nerambursabila de la bugetul de stat a lucrarilor de constructii, reparatii si amenajari necesare functionarii “Centrului social de urgenţă pentru recuperare şi integrare socială C.A. Rosetti Iaşi”, in cuantum de 730.000 lei in cadrul imobilului din Iasi, bld. C.A. Rosetti, nr.30;

h)      In temeiul art.36 alin. 6, lit. a,  pct. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă indicatorii tehnico-  economici pentru amenajarea obiectivului de investiţii Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare socială C.A. Rosetti Iaşi” conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

                  -  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

                  -  Primarului Municipiului Iaşi;

                  -  D.E.F.P.L.;

                  -  Direcţiei de Asistenţă Comunitară.

Art. 3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Asistenţă Comunitară.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

         cons. Romeo Olteanu                           SECRETAR,

                                                cons. jr. Lăcrămioara Vernică

Nr. 243

dn 26 mai 2008

 

 

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 243 din  26 mai  2008

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii

Centrului social de urgenţă pentru recuperare şi intergrare socială C.A. Rosetti Iaşi”

Iaşi - C.A. Rosetti, nr.30

 

 

            Valoarea obiectivului Centrului social de urgenţă pentru recuperare şi integrare socială C.A. Rosetti Iaşi”

 

                           Total general : 1000000 lei din care:

                                         C+M: 800000 lei.

 

            Caracteristici tehnice :

                      A.C. - 238,89 mp

                      A.D. - 716,68 mp

                      H la cornişa - 6,80 m

                      H la coamă - 9,80 m

                Durata de execuţie: 06 luni

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Romeo Olteanu